Geometrický plán na rozdelenie alebo zlúčenie pozemkov


Geometrický plán sa vyhotovuje, ak existujúci pozemok z registra C katastra nehnuteľností evidovaný v liste vlastníctva, chcete rozdeliť na viaceré pozemky, resp. viaceré pozemky chcete zlúčiť. Slúži ako podklad pre zápis listiny do katastra nehnuteľností a to buď konkrétnej zmluvy (darovacia, kúpna,...), alebo Žiadosti o zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností.

Geometrický plán na rozdelenie/zlúčenie pozemkov obsahuje:

  • Autorizačne a úradne (Katastrálnym odborom) overený geometrický plán
  • Vytýčenie novovzniknutých parciel v teréne (vytýčenie je možné realizovať už pred úradným overením)
  • Geometrický plán v elektronickej podobe vo formáte PDF (voliteľné)
  • Podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností (voliteľné)
  • Sprostredkovanie vyhotovenia zmluvy na prevod rozdelených/zlúčených nehnuteľností (voliteľné)

Základná cena vyhotovenia geometrického plánu na rozdelenie alebo zlúčenie pozemkov je od 240 EUR bez správnych poplatkov  (v prípade rozdelenia jedného pozemku na dva, s hranicou do 100 m).

Doba dodania služby od 7 pracovných dní. 

< späť