Geometrický plán na odňatie z pôdneho alebo lesného fondu 


Najčastejším prípadnom vyhotovenia geometrického plánu na odňatie z pôdneho alebo lesného fondu je, keď vlastník plánuje stavbu domu na pozemku, ktorý je v katastri evidovaný, ako záhrada, resp. orná pôda. Tento geometrický plán sa vyhotovuje ako podklad k zmene druhu pozemku (napr. z poľnohospodárskeho, lesného pozemku na iný druh pozemku, alebo z ostatných plôch na trvalý trávny porast). Poľnohospodárskou pôdou sú pozemky evidované v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe zákonom určeného dokladu príslušného orgánu štátnej správy. Žiadosť musí okrem iného obsahovať aj geometrický plán s vyznačenou plochou navrhovanou na zmenu druhu pozemku.

 

Geometrický plán na odňatie z pôdneho alebo lesného fondu obsahuje:

  • Autorizačne a úradne (Katastrálnym odborom) overený geometrický plán
  • Geometrický plán v elektronickej podobe vo formáte PDF (voliteľné)
  • Podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností (voliteľné)
  • Odňatie poľnohospodárskej, alebo lesnej pôdy (voliteľné)

Základná cena vyhotovenia geometrického plánu na odňatie z pôdneho alebo lesného fondu je od 240 EUR bez správnych poplatkov.

Doba dodania služby od 7 pracovných dní. 

< späť