Geometrický plán na zriadenie vecného bremena


Vyhotovuje sa za účelom zabezpečenia práva prechodu osôb, automobilov a uloženia inžinierskych sietí. Na jeho základe je zaručené právo prechodu, prejazdu, povinnosť strpieť vybudovanie a umiestnenie komunikácií a inžinierskych sietí (napr. kanalizácie, vodovodu, plynu, verejného osvetlenia, ...)

Geometrický plán na vecné bremeno obsahuje: 

  • Autorizačne a úradne (Katastrálnym odborom) overený geometrický plán
  • Geometrický plán v elektronickej podobe vo formáte PDF (voliteľné)
  • Vytýčenie vecného bremena v teréne (voliteľné)
  • Podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností (voliteľné)
  • Sprostredkovanie  vyhotovenia zmluvy o vecnom bremene (voliteľné)

Základná cena vyhotovenia geometrického plánu na zriadenie vecného bremena je od 240 EUR bez správnych poplatkov a v závislosti od zložitosti problému.

Doba dodania služby od 10 pracovných dní. 

< späť