Príprava podkladov k:


 • územnému konaniu   viac...
 • stavebnému konaniu   viac...
 • zlúčenému územnému a stavebnému konaniu
 • kolaudácii stavby   viac...
 • k ohláseniu drobnej stavby   viac...
 • k legalizácii tzv. čiernej stavby
 • k vyňatiu z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

 

Sprostredkovanie vyhotovenia zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a iných zmlúv


 • kúpne zmluvy   viac...
 • zámenné zmluvy   viac...
 • darovacie zmluvy   viac...
 • zmluvy o vyporiadaní spoluvlastníckych podielov   viac...
 • zmluvy o budúcej zmluve   viac...
 • zmluvy na zriadenie vecného bremena   viac...

 

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva s "neznámym" spoluvlastníkom


 

Príprava podkladov pre dedičské konania, alebo na prejednanie novoobjaveného dedičstva (dodatočné dedičské konanie)


 

Lustrácia vlastníctva v katastri nehnuteľností