Príprava podkladov k územnému konaniu


 • je to prvé rozhodnutie stavebného úradu v procese stavebného konania
 • určuje sa ním umiestnenie stavby, jej veľkosť, či podmienky napojenia na inžinierske siete
 • stavebný úrad musí konštatovať súlad s územným plánom, posudzuje a rozhoduje o zohľadnení vyjadrení a námietok účastníkov konania
 • územné rozhodnutie má platnosť 2 roky, pre líniovú stavbu 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosť. V tomto čase je potrebné podať žiadosť o stavebné povolenie.

Momentálne platný zákon rozlišuje štyri typy územných rozhodnutí:

 • územné rozhodnutie o umiestnení stavby (určujú sa ním podmienky umiestnenia stavby na pozemku a k iným stavbám)
 • územné rozhodnutie o chránenej časti krajiny
 • územné rozhodnutie o stavebnej uzávere na dočasný zákaz stavebnej činnosti

S ohľadom k právoplatnej územnoplánovacej dokumentácii môžu nastať tri prípady:

 • obec nemá územný plán (menej ako 2000 obyvateľov)
 • obec má schválený územný plán obce (mesta), ktorý ale nie je zhotovený s podrobnosťou na pozemky
 • obec má schválený územný plán zóny pre územie

 

Vyhláška MŽPSR č. 532/2002 Z. z, predpisuje všeobecné podmienky umiestnenia rodinného domu a jeho odstupové vzdialenosti od susedných stavieb a pozemkov nasledovne:

 • vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.
 • stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.
 • ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.
 • v stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov.
 • vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.
 • vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny. 

Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti. Po vydaní a schválení územného rozhodnutia v územnom konaní, pristupuje stavebný úrad k vydaniu stavebného povolenia.

V prípade ak má obec územný plán zóny, môže podľa povahy stavby stavebný úrad rozhodnúť o zlúčení územného a stavebného konania

Vypracujeme a podáme návrh na územné rozhodnutie na príslušný stavebný úrad - zabezpečíme stanoviská dotknutých orgánov, správcov IS a ostatných účastníkov konania. V cene vybavenia územného rozhodnutia nie sú správne poplatky a poplatky za vyjadrenia jednotlivých správcov inžinierskych sietí. Cena vybavenia územného rozhodnutia v samostatnom konaní je od 300€. 

< späť