Príprava podkladov k stavebnému konaniu:


Stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. (stavený zákon, je stavebné povolenie potrebné na stavbu domu, prístavbu, nadstavbu, či stavebných úpravách.

Žiadosť na vydanie stavebného povolenia musí povinne obsahovať:

 • účel a spôsob užívania stavby,
 • miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia,
 • pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.

Okrem toho je potrebné v žiadosti uviesť:

 • meno, adresu a telefónne číslo žiadateľa,
 • názov a druh stavby,
 • účel stavby,
 • miesto stavby,
 • dátum a číslo rozhodnutia o povolení umiestnenia stavby,
 • predpokladaný termín dokončenia stavby,
 • dobu trvania ak ide o dočasnú stavbu,
 • predpokladaný rozpočtový náklad stavby,
 • stavebný pozemok, parcelné číslo, druh pozemku,
 • meno a adresu vlastníka pozemku,
 • susedné pozemky a údaje o ich vlastníkoch,
 • meno a adresu projektanta,
 • spôsob ukončenia stavby: dodávateľsky/ svojpomocne pod odborným vedením (meno, adresa, kvalifikácia),
 • základné údaje  o stavbe, jej členení, technologickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie,
 • mená a adresy ostatných účastníkov konania,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti údajov v žiadosti

Prílohy k žiadosti o stavebné povolenie

 • doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné právo,
 • splnomocnenie na vybavenie žiadosti, ak tým stavebník poverí inú fyzickú alebo právnickú osobu,
 • právoplatné územné rozhodnutie,
 • projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná oprávnenou osobou ,
 • preukázanie odbornej spôsobilosti projektanta (meno, adresa, autorizačné osvedčenie, diplom),
 • kópia z katastrálnej mapy v požadovanej mierke (1:1000),
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a obce (napr. správcu vodovodu a kanalizácie, správcu plynovodu, správcu energetickej siete, Obvodného úradu životného prostredia atď.)
 • rozhodnutie o vyňatí z pôdneho fondu, 
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
 • vyjadrenia vlastníkov susedných pozemkov v prípade, že nebudú dodržané odstupové vzdialenosti v zmysle stavebného zákona,
 • súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (krb, plynový kotol, kachle),
 • vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať  odborné vedenie stavby, ak stavebník realizuje stavbu svojpomocne 
 • názov a adresa dodávateľa stavby s fotokópiou oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti, ak sa stavba realizuje dodávateľsky
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

V stavebnom povolení stavebný úrad vyhlási záväzné podmienky na uskutočnenie stavby. Podrobnosti určuje zákon (§66). Aby boli priebeh stavby a podmienky stavebného povolenia kontrolovateľné, stavebný úrad overí projektovú dokumentáciu (jedno paré si ponechá, druhé dostane obec a tretie stavebník).

Stavebné povolenie je platné 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, dlhšiu lehotu môže úrad určiť s ohľadom na zložitosť stavby. Ak sa v danej lehote nezačne so stavebnými prácami, SP stráca právoplatnosť.

Vypracovanie a podanie žiadosti o stavebné povolenie, resp. zlúčené územné a stavebné konanie, zastupovanie v konaní a zabezpečenie všetkých stanovísk správcov sietí a účastníkov konania je v sume od 450€. 

V cene nie je zahrnutý správny poplatok a poplatky za vyjadrenia správcov inžinierskych sietí.

 

Dodatočné stavebné povolenie (legalizácia stavieb):


 • žiadosť o dodatočné povolenie je spoplatnená trojnásobnou výškou sumy správneho poplatku v porovnaní so žiadosťou o stavebné povolenie podanou včas t.j. pre začatím výstavby.
 • vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby je spojené s uložením pokuty. 

 

Realizácia stavby:


Vydaním stavebného povolenia je stavebník oprávnený začať so stavebnými prácami na pozemku (s výstavbou) v súlade s  projektovou dokumentáciou.

Uskutočnenie samotnej stavby sa vykonáva na základe realizačného projektu.

Dodržiavanie podmienok výstavby zabezpečuje Slovenská stavebná inšpekcia (SSI) formou štátneho stavebného dohľadu) z vlastného alebo iného podnetu.

 

Zmena stavby pre dokončením:


Ak v priebehu výstavby požiada stavebník o zmenu stavebného povolenia, ide o zmenu stavby pred dokončením.

Ak sa týka pôvodných účastníkov konania, postupuje primerane ako pri stavebnom konaní, ak rozsah zmeny prekračuje podmienky umiestnenia stavby v územnom rozhodnutí, je potrebné ich prerokovať v novom územnom konaní.

Zhotoviteľ stavby zabezpečuje počas výstavby projektovú dokumentáciu skutočne realizovaného stavu s vyznačením zmien oproti overenej projektovej dokumentácii, ku ktorým došlo počas výstavby.

< späť