Kúpna zmluva


Na základe Vašich požiadaviek sprostredkujeme vyhotovenie zmluvy o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam.  Na základe vzájomnej dohody sme schopní pre Vás zabezpečiť služby od vyhotovenia zmluvy a prípadne geometrického plánu, až po zápis do katastra nehnuteľností, čím Vám ušetríme nielen cestu, ale hlavne čas strávený na úradoch.

Kúpna zmluva sa vyhotovuje pri predaji nehnuteľností novému vlastníkovi a je upravená §588 a nasl. Občianskeho zákonníka a ďalších príslušných zákonov (zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, katastrálny zákon,...). Kúpna zmluva je zmluva, z ktorej vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať do vlastníctva, a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

Cena vyhotovenia kúpnej zmluvy je závislá na počte účastníkov kúpnej zmluvy a rozsahu predávaných nehnuteľností, ďalej je závislá aj na podkladoch, z ktorých sa pri jej vyhotovovaní vychádza.

< späť