Zámenná zmluva


Na základe Vašich požiadaviek sprostredkujeme vyhotovenie zmluvy o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Na základe vzájomnej dohody sme schopní pre Vás zabezpečiť služby od vyhotovenia zmluvy a prípadne geometrického plánu, až po zápis do katastra nehnuteľností, čím Vám ušetríme nielen cestu, ale hlavne čas strávený na úradoch.

Zámenná zmluva sú dve kúpne zmluvy spojené do jednej. Zámennou zmluvou je možné nadobudnúť vlastnícke právo ku každému typu nehnuteľností - dom, byt, pozemok. Právna úprava zámennej zmluvy je v Občianskom zákonníku v § 611. Ustanovenia o kúpnej zmluve sa primerane použijú na zámennú zmluvu, podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu. Každej zo strán vznikajú rovnaké povinnosti tak ako pri kúpnej zmluve, a to predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať. Je nevyhnutné dbať na zistenie všetkých potrebných skutočnosti tak, ako je tomu pri kúpe. Zároveň je obzvlášť dôležitá cena bytu a určenie prípadného doplatku v prípade, ak sú ceny bytov rôzne. Presné vymedzenie predmetov zámeny tak, aby ho nebolo možné ich zameniť s iným predmetom. Miesto odovzdania veci, okamih odovzdania veci, okamih nadobudnutia vlastníckeho práva k veci, overenie podpisov predávajúceho v prípade, že predmetom zámeny sú nehnuteľnosti.

< späť