Zmluva na zriadenie vecného bremena


Na základe Vašich požiadaviek sprostredkujeme vyhotovenie zmluvy o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Na základe vzájomnej dohody sme schopní pre Vás zabezpečiť služby od vyhotovenia zmluvy a prípadne geometrického plánu, až po zápis do katastra nehnuteľností, čím Vám ušetríme nielen cestu, ale hlavne čas strávený na úradoch.

Zmluvy o zriadení vecného bremena upravuje §151n a nasl. Občianskeho zákonníka. Naša kancelária vám môže vyhotoviť nasledujúce typy zmlúv o vecnom bremene

  • Zmluva o vecnom bremene – práva prechodu, prejazdu
  • Zmluva o vecnom bremene – uloženia inžinierskych sietí
  • Zmluva o vecnom bremene – práva doživotného bývania a užívania 

< späť