Príprava podkladov na dedičské konania, prípadne na prejednanie novoobjaveného dedičstva (dodatočné dedičské konanie)


Problematiku dedenia upravuje Občiansky zákonník, konkrétne jeho Siedma časť. Konanie o dedičstve upravuje zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, konkrétne jeho Piata hlava. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Zápis osvedčenia o dedičstve do katastra nehnuteľností sa vykonáva dvoma spôsobmi. V prvom prípade osvedčenie o dedičstve zasiela na katastrálny odbor príslušný okresný súd či notár a v druhom prípade podajú samotní dedičia žiadosť o zápis osvedčenia o dedičstve na príslušný katastrálny odbor.

Naša kancelária je Vám schopná na základe Vašich požiadaviek, po smrti poručiteľa, pripraviť všetky podklady pre riadne dedičské konanie, čo Vám umožní zjednodušiť samotné konanie u notára a kontrolu ním zistených podkladov z katastra nehnuteľností a iných archívov. Týmto spôsobom je veľmi pravdepodobné, že predídete možnému dodatočnému dedičskému konaniu.

V prípade, že už bolo dedičské konanie pred časom ukončené, ale dedičia zistili, že do neho nebol zahrnutý všetok majetok, môžu na príslušný súd podať Návrh na prejednanie novoobjaveného dedičstva. Naša kancelária je Vám schopná zabezpečiť lustráciu vlastníctva v katastri nehnuteľností a spísať Návrh na prejednanie novoobjaveného dedičstva pre príslušný súd.

Cena uvedených služieb je individuálna, závisí od náročnosti lustrácie vlastníctva v katastri nehnuteľností a od požadovaných výstupov. Hodinová sadza lustrácie v katastri nehnuteľností cca od 30 EUR. 

< späť