Vytýčenie hraníc pozemku 


Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku, prípadne aj inej hranice (napr. vecného bremena...) Pri vytýčení hranice pozemku sa vykoná prenesenie polohy hranice pozemku z určených podkladov do terénu. Vytýčením hraníc pozemku nevznikajú, nemenia sa, ani nezanikajú práva k nehnuteľnostiam. Vytyčovanie hraníc pozemku môže vykonávať osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti.

Vytýčenie hraníc pozemku obsahuje:

  • Vytýčenie hranice pozemku v teréne
  • Vytyčovací náčrt (grafické zobrazenie vytýčenej hranice)
  • Vytyčovací náčrt v elektronickej podobe vo formáte PDF  vrátane súradníc bodov a vytyčovacích prvkov (voliteľné)
  • Autorizačné overenie (voliteľné)
  • Protokol o vytýčení hranice (voliteľné)
  • Potvrdenie o vytýčení hranice pozemku v prípade, že nie je potrebné vyhotoviť vytyčovací náčrt
  • Podanie vytyčovacieho náčrtu a protokolu do katastra nehnuteľností (voliteľné)

Základná cena vytýčenia hraníc pozemku  je od 150 EUR v závislosti od podkladov dostupných v danom katastrálnom území a od zvolených výstupov pre klienta (základná cena platí napr. pre vytýčenie hranice pozemku z registra C-KN bez voliteľných služieb v dĺžke 100m).

Doba dodania služby od 2 pracovných dní. 

< späť