Vytýčenie stavieb


Vytyčovanie realizujeme na základe individuálneho zadania klienta, alebo na základe podkladov od projektanta a pod. Stavebný zákon (50/1976 Zb.) stavebníkovi ukladá povinnosť pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu, zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Vytyčovanie sa robí podľa vytyčovacích výkresov v súlade s územným rozhodnutím alebo stavebným povolením. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. Pri stavbách a terénnych úpravách, ktoré nevyžadujú kolaudáciu, pripojí stavebník doklad o vytýčení k ním uchovávanej dokumentácii. 
 
Vytýčenie stavieb, jednoduchých stavieb a drobných stavieb obsahuje:
  • Vytýčenie bodov stavby v teréne
  • Vytyčovací výkres stavby v tlačenej podobe
  • Vytyčovací výkres stavby v elektronickej podobe vo formáte PDF (voliteľné)
  • Autorizačné overenie (voliteľné)
  • Technická správa
  • Lavičkovanie (voliteľné)

Základná cena vytýčenia stavby je od 120 EUR v závislosti od zvolených výstupov pre klienta.

Doba dodania služby od 2 pracovných dní.

< späť