Príprava podkladov ku kolaudácii stavby


Kolaudácia je konanie, ktorým stavebný úrad kontroluje pred povolením užívania stavby:

- dodržanie podmienok stavebného povolenia

- porovnanie realizovaného stavu s overenou dokumentáciou zo stavebného povoelnia

- spôsobilosť dohotovenej stavky k užívaniu

 

Účastníci kolaudačného konania:

- stavebník

- vlastník stavby (ak nie je stavebníkom)

- projektant

- stavebný dozor

- zhotoviteľ stavby

- dotknuté orgány (napr. elektro, voda, plyn, kanál…)

V prípade kladného priebehu kolaudačného konania vydá stavebný úrad stavebníkovi kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie). Zo stavebníka sa tak stane užívateľ stavby.

V prípade, že stavbu máte zapísanú v liste vlastníctva ako rozostavaný rodinný dom, zápisom právoplatného kolaudačného rozhodnutia a oznámenia o pridelení súpisného čísla, sa zmení status v liste vlastníctva z rozostavaného domu na rodinný dom.

V prípade, že stavba v liste vlastníctva nie je zapísaná, potom sa rodinný dom do katastra zapíše na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia, oznámenia o pridelení súpisného čísla a geometrického plánu.

 

Zmena v užívaní stavby

Užívateľ môže stavbu užívať len v súlade s kolaudačným rozhodnutím. V prípade potreby zmeny musí požiadať o zmenu v užívaní stavby. Stavebný úrad podľa rozsahu zmeny, napr. ak je spojená so zmenou ktorá mení vonkajšie parametre stavby, určí či je podmienená novým územným konaním alebo stavebným konaním.

 

Vypracujeme Vám podanie návrhu na kolaudáciu stavby príslušnému stavebnému úradu, všetky požadované vyjadrenia dotknutých účastníkov konania a získanie kolaudačného rozhodnutia spolu s vydaním súpisného čísla.

V cene vybavenia nie sú zahrnuté správne poplatky a revízie inžinierskych sietí. 

Cena vybavenia kolaudácie je od 300 €.

< späť