Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 


Na základe Vašich požiadaviek sprostredkujeme vyhotovenie zmluvy o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Na základe vzájomnej dohody sme schopní pre Vás zabezpečiť služby od vyhotovenia zmluvy a prípadne geometrického plánu, až po zápis do katastra nehnuteľností, čím Vám ušetríme nielen cestu, ale hlavne čas strávený na úradoch.

Vysporiadanie majetku dohodou o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva upravuje §141 a nasl. Občianskeho zákonníka a musí byť pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam písomná. Pri dohode o zrušení podielového spoluvlastníctva zákon vyžaduje súhlas všetkých spoluvlastníkov, nielen niektorých z nich.

Účastníci dohody o zrušení a majetkovom vyporiadaní podielového spoluvlastníctva sa môžu dohodnúť, že zriadia vecné bremeno (napr. právo prechodu) k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Napríklad takto by sa postupovalo, v prípade rozdelenia pozemku na dva samostatné pozemky, pričom na jednom pozemku zostal spoločný chodník (cesta) k domu. Súdnym rozhodnutím alebo dohodou spoluvlastníkov sa môže zriadiť vecné bremeno spočívajúce v práve vlastníka novovzniknutého pozemku užívať chodník nachádzajúci sa na druhom pozemku. Uvedené právo vecného bremena sa zapíše do katastra nehnuteľností na príslušný list vlastníctva. V niektorých prípadoch je potrebné vypracovať i geometrický plán, ktorým sa určí kadiaľ bude presne viesť chodník k susednému pozemku.

Cena vyhotovenia dohody je závislá na počte účastníkov dohody a rozsahu dotknutých nehnuteľností, ďalej je závislá aj na podkladoch, z ktorých sa pri jej vyhotovovaní vychádza.

Vyhotovenie Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností je zdarma.

< späť