Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 


Na základe Vašich požiadaviek sprostredkujeme vyhotovenie zmluvy o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Na základe vzájomnej dohody sme schopní pre Vás zabezpečiť služby od vyhotovenia zmluvy a prípadne geometrického plánu, až po zápis do katastra nehnuteľností, čím Vám ušetríme nielen cestu, ale hlavne čas strávený na úradoch.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve sa vyhotovuje ako právna istota pri predaji nehnuteľností novému vlastníkovi a je upravená §50 a nasl. Občianskeho zákonníka. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve je dohodou medzi zmluvnými stranami, že v dohodnutom čase uzatvoria riadnu kúpnu zmluvu. Prípad uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve vzniká v prípade, že predávajúci a kupujúci majú záujem v budúcnosti uzatvoriť kúpnu zmluvu a toto rozhodnutie chcú zmluvne potvrdiť. Budúca kúpna zmluva preto obsahuje potrebné náležitosti, ako stanovenie termínu, v ktorom alebo do ktorého sa kúpna zmluva musí uzatvoriť. Rovnako sa v nej stanovuje predmet kúpy a všetky zmluvné podmienky, tak pre kupujúceho, ako aj pre predávajúceho. Samozrejme Zmluva o budúcej zmluve v nijakom prípade nezastupuje kúpnu zmluvu.

Cena vyhotovenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je závislá na počte účastníkov zmluvy a rozsahu predávaných nehnuteľností, ďalej je závislá aj na podkladoch, z ktorých sa pri jej vyhotovovaní vychádza.

< späť